Algemene voorwaarden

Identiteitsbewijs:

Bij het ophalen of leveren van de goederen kan de verhuurder de huurder vragen zich te identificeren met een rechtsgeldig rijbewijs of identiteitskaart. De huurder verklaart hierbij ook meerderjarig te zijn.

Aansprakelijkheid:

De huurder is voor de volledige huurperiode aansprakelijk. De huurder zal nooit de goederen onderverhuren of afstaan, al dan niet tegen vergoeding, aan derden, tenzij anders overeengekomen.

Gedurende de gehele huurperiode is de huurder aansprakelijk bij mechanische of elektronische schade, diefstal of verlies, voortkomende uit een incorrect gebruik, slecht onderhoudt, overbelasting of elke andere oorzaak.

Schade, diefstal en verlies:

Zoals beschreven in het artikel aansprakelijkheid is de huurder aansprakelijk voor schade (van eender welke aard), diefstal of verlies.

Bij schade zal de verhuurder de herstellingskosten aanrekenen aan de huurder. 

In geval van diefstal of verlies verbindt de huurder er zich toe om, bovenop de normale huurprijs, de waarde van de materialen te vergoeden.

Er kan in geen geval schadevergoeding geëist worden aan de verhuurder  wanneer de goederen onbruikbaar zijn als gevolg van een defect. In dit geval kan wel een korting gehanteerd worden op de huurprijs, tenzij de verhuurder goederen ter vervanging levert.

Borg:

De verhuurder kan een borg vragen voor de verhuurde materialen. Deze borg is te voldoen bij het ophalen/leveren van de goederen.

De borg kan worden ingehouden door de verhuurder wanneer de materialen beschadigd en/of te laat terug gebracht worden.

De borg bedraagt 50% van het totaalbedrag met een minimum van €75,00.

Herconditioneringskosten:

De verhuurder verwacht dat de goederen in nette staat worden terug gebracht. Indien dit niet het geval blijkt te zijn zal de verhuurder kosten aanrekenen om de materialen weer in orde te maken. Dit aan een uur tarief van €37,50 (excl. 21% BTW).

Annuleringskosten:

De huurder kan het contract gratis annuleren tot en met 30 dagen voor aanvang van de huurperiode.

Na de 30ste dag worden volgende annuleringstarieven gehanteerd:

  • tussen 30 en 14 dagen voor aanvang: 25% van het totaalbedrag
  • tussen 14 en 5 dagen voor aanvang: 50% van het totaalbedrag
  • in de laatste 4 dagen voor aanvang: 75% van het totaalbedrag

 

Huurperiode:

Materialen worden verhuurd voor een bepaalde huurperiode overeengekomen tussen de huurder en de verhuurder. De huurperiode vangt aan wanneer de verhuurde goederen worden opgehaald door de huurder of wanneer ze geleverd zijn door de verhuurder en vervalt wanneer de goederen weer terugkomen bij de verhuurder.

Tussen de verhuurder en de huurder kan er onderling onderscheid gemaakt worden tussen huurperiode en gebruiksperiode.

 

Ophalen en retour:

Tenzij anders overeengekomen is de huurder verantwoordelijk voor ophalen en retourneren van de materialen bij de verhuurder.

Ophalen gebeurt steeds de eerste dag van de huurperiode tussen 14u en 17u, tenzij anders besproken.

Retour gebeurt steeds de laatste dag van de huurperiode tussen 9u en 12u, tenzij anders besproken.

Indien materialen te laat geretourneerd worden, zal hier een meerprijs voor aangerekend worden.

 

Gebruik:

De huurder verklaart de goederen enkel te gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd zijn. De huurder zal steeds zorgdragen voor de goederen en zorgen voor een veilige en gepaste opslag.

De huurder verklaart bekend te zijn met de werking van de materialen.

Indien de verhuurder ter plaatse moet komen ten gevolge van onkunde van de gebruiker zal hier het standaard uurtarief, dat op dat moment van toepassing is, gefactureerd worden.