Algemene voorwaarden

Bij het ophalen of leveren van de goederen kan de verhuurder de huurder vragen een rechtsgeldig rijbewijs of identiteitskaart te tonen. De huurder verklaart hier ook bij meerderjarig te zijn.

De huurder is voor de volledige huurperiode aansprakelijk. De huurder zal nooit de goederen onderverhuren of afstaan, al dan niet tegen vergoeding, aan derden, tenzij anders overeengekomen.

Gedurende de gehele huurperiode is de huurder aansprakelijk bij mechanische of elektronische schade, diefstal of verlies, voortkomend uit een incorrect gebruik, slecht onderhoud, overbelasting of elke andere oorzaak.

Zoals beschreven in ART 2 is de huurder aansprakelijk voor schade (van eender welke aard) diefstal of verlies, door eender welke oorzaak. Bij schade zal de verhuurder de herstellingskosten aanrekenen aan de huurder. In geval van diefstal of verlies verbindt de huurder er zich toe om om, bovenop de normale huurprijs, de waarde van de materialen te vergoeden.

Er kan in geen geval een schadevergoeding geëist worden aan de verhuurder wanneer de goederen onbruikbaar zijn als gevolg van een defect. In dit geval kan er wel een korting gehanteerd worden op de huurprijs, tenzij de verhuurder goederen ter vervanging levert. 

De verhuurder kan een borg vragen voor de verhuurde materialen. Deze borg is te betalen bij het ophalen/leveren van de goederen.

Deze borg kan ingehouden worden door de verhuurder wanneer de materialen beschadigd en/of te laat geretourneerd worden.

De verhuurder verwacht dat de goederen in nette staat terug worden gebracht.

Indien dit niet het geval blijkt te zijn, zal de verhuurder kosten aanrekenen om de materialen weer in orde te maken. Dit aan het standaard uurtarief.

De huurder kan het contract gratis annuleren tot 30 dagen voor aanvang van de huurperiode.

Na de 30ste dag hanteren we volgende annuleringstarieven:

  • tussen 30 en 14 dagen voor aanvang van de planperiode: 25% van het totaalbedrag
  • tussen 14 en 5 dagen voor aanvang van de planperiode: 50% van het totaalbedrag
  • in de laatste 4 dagen voor aanvang  van de planperiode: 75% van het totaalbedrag

Materialen worden verhuurd voor een bepaalde huurperiode overeengekomen tussen de verhuurder en huurder. De huurperiode vangt aan wanneer de verhuurde materialen worden opgehaald door de huurder of wanneer ze geleverd zijn door de verhuurder, en vervalt wanneer de materialen weer terugkomen bij de verhuurder.

Tussen de verhuurder en huurder kan er onderling een onderscheid gemaakt worden tussen huurperiode en gebruiksperiode. 

Tenzij anders overeengekomen is de huurder verantwoordelijk voor het ophalen en retourneren van de materialen bij de verhuurder.

Ophalen gebeurt steeds de eerste dag van de huurperiode tussen 14u en 17u, tenzij anders overeengekomen.

Retour gebeurt steeds de laatste dag van de huurperiode tussen 10u en 12u, tenzij anders overeengekomen.

Indien de materialen te laat geretourneerd worden zal dit aangerekend worden aan de huurder als een nieuwe huurperiode.

De huurder verklaart hierbij de materialen enkel te gebruiken voor het doel waarvoor deze ontwikkeld zijn. De huurder zal steeds zorgdragen voor de materialen en zorgen voor een veilige en gepaste opslag.

De huurder verklaart hierbij bekend te zijn met de werking van de materialen.

Indien de verhuurder ter plaatse moet komen ten gevolge van onkunde van de gebruiker zal dit aangerekend worden aan standaard uurtarief en verplaatsingskosten.